تا ك

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۲۶ میلیون و ۱۷۶ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش ۳۱ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان . ةہراݷݯم نايحٕا ݞعں ّفو ةݙيغݯمو ةعوݹݯم تاماݸݯًا ݤٌك ݥْدݗعݯم ツعنــوسيツ (@mf

2022-12-08
    محم د الشحات 2017 2 22
  1. يرا dvd وأ cd صاأ ك ص جا ا cd/dvd ك جاإ رز 5 usb 2
  2. حا دا ر Mustafa ️haje ️amer (@mustafa